Algemene voorwaarden klantenkaart

ALGEMENE VOORWAARDEN
mei 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Stichting De Haamen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deel A van deze algemene voorwaarden betreft de gebruiksvoorwaarden accommodaties. Deel B betreft de voorwaarden voor de klantenkaart en producten.

Naast de algemene voorwaarden hanteert De Haamen ook huisregels op en binnen haar accommodaties waaraan bezoekers zich gevraagd en ongevraagd aan dienen te houden. De huisregels zijn zichtbaar bij de ingang van onze accommodaties. 

Deel B: Voorwaarden voor de klantenkaart en producten

Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle klantenkaarten en producten van toepassing. Hieronder volgt een beschrijving van de voorwaarden die gelden bij de klantenkaart en producten.

Algemeen

 • Een toegangsbewijs geeft recht op het bijwonen van de betreffende activiteit, en alleen op de geldige datum.
 • Wanneer u als klant start met het regelmatig volgen van sport- en beweeglessen of zwemlessen/-activiteiten dan kunt u gebruik maken van een klantenkaart. Deze klantenkaart biedt prijsvoordelen voor diverse producten.
 • Op één klantenkaart kunnen meerdere verschillende producten of tegoeden gezet worden.
 • Het aanmaken van een eerste klantenkaart is kosteloos. Voor een 2de of vervangende klantenkaart worden kosten in rekening gebracht.
 • De klantenkaart is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. Dat geldt ook voor de producten en tegoeden op de klantenkaart.
 • De producten op de klantenkaart hebben een maximale geldigheidsduur, waarna het product of tegoed vervalt. Er wordt geen geld terug gegeven op vervallen producten en tegoeden.
 • Indien je met De Haamen een overeenkomst sluit geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst annuleren door een e-mail te sturen naar info@dehaamen.nl met het verzoek tot herroeping van de overeenkomst. Stuur hierbij ook altijd je contactgegevens door. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten of bezoekkaarten met een specifieke datum. Heb je al gebruik gemaakt van de diensten van De Haamen dan ben je een evenredige vergoeding verschuldigd voor die periode.

1. Zwem-ABC: de zwemlessen

Specifieke voorwaarden geldend bij de producten Zwem-ABC:

 • De 8-lessenkaarten Zwem-ABC is vanaf de aanschafdatum maximaal 4 weken geldig.
 • De producten zijn te gebruiken voor de ingeplande reguliere zwemlessen.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • De Haamen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en productaanbod.
 • Bij verzuim wegens ziekte van uw kind dient u dit direct en voorafgaand aan de zwemles te melden via het digitale Leerlingvolgsysteem. De 1ste gemiste les is altijd voor uw rekening.
 • Indien uw kind langer aaneengesloten ziek blijft wordt de leskaart tijdelijk stop gezet tot het moment dat u uw kind weer hersteld is. Voorwaarde daarbij is dat u tijdig en correct uw kind bij ons heeft ziekgemeld. 
 • Indien uw kind het Zwem-ABC traject onderbreekt zijn wij gerechtigd de cursusplaats van uw kind te laten vervallen. Uw kind wordt dan opnieuw op de wachtlijst geplaatst.
 • Op officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio zijn er geen reguliere zwemlessen. De geldigheid van de leskaarten wordt hierop aangepast en zo nodig in verhouding verlengd.
  Indien er door overmacht door De Haamen geen zwemles gegeven kan worden dan wordt het product niet afgeboekt en de geldigheid van uw leskaart evenredig verlengd.
 • Zwemlestegoeden die resteren na het behalen van het zwemdiploma of tussentijdse uitschrijving uit het Zwem-ABC traject kunnen op verzoek worden gerestitueerd bij de receptie van De Haamen.

2. Aquasportief, Recreatief Zwemmen en Beweeglessen
 

Specifieke voorwaarden geldend bij de producten en klantenkaarten voor aquasportief lessen, recreatief zwemmen en de beweeglessen:

 • De klantenkaarten en de daarop staande producten/tegoeden zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • 12 lessen- of badenkaarten hebben een geldigheid van maximaal 6 maanden vanaf de aanschafdatum.
 • 25 lessen- of badenkaarten hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar vanaf de aanschafdatum.
 • Onder aquasportief lessen vallen alle reguliere aquasport lessen zoals: aquapower, - bootcamp, -joggen, fit & vitaal, etc.
 • Onder recreatief zwemmen valt het dameszwemmen, banenzwemmen en familiezwemmen. Discozwemmen, evenementen en incidentele (recreatieve)activiteiten zijn uitgezonderd.
 • Onder beweeglessen vallen alle lessen van het 50-FIT programma: zoals sport & spel, (sportief) wandelen, circuittraining, dansen, etc.
 • Op officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio geldt een aangepast en beperkter aanbod van activiteiten en/of openstellingsrooster.
 • Het is toegestaan om op uw klantenkaart inwonende minderjarige gezinsleden mee te nemen als introduce. Per introduce wordt eveneens een product afgeboekt.
 • De Haamen behoudt zich het recht voor om het aanbod en rooster te allen tijde te wijzigen.
 • Langdurige verhindering door ziekte of anderszins geeft geen recht tot teruggave van vervallen tegoeden en producten. U kunt schriftelijk verzoeken uw kaart tijdelijk (maximaal 6 maanden aaneengesloten) te stoppen zonder opgaaf van rede.
 • Resterende tegoeden worden niet geretourneerd.

3. Slotbepalingen

 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het management van De Haamen.
 • Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • De Haamen is gerechtigd de voorwaarden voor de klantenkaart en producten eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht direct na bekendmaking daarvan aan de klant. Bekendmaking gebeurt digitaal via de door de klant aan ons beschikbaar gestelde contactgegevens. De klant heeft alsdan het recht om binnen veertien dagen na de bekendmaking van de wijziging, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan gebruikgever te ontbinden.
 • Ter zake geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is uitsluitend de rechtbank Maastricht en ingeval het een kantonzaak betreft, de kantonrechter Sittard, bevoegd.